Monday, 21/09/2020 - 23:37|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Hồng Tiến
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

THỜI KHÓA BIỂU

THỜI KHÓA BIỂU THỰC HIỆN TỪ 20/8/2018 ĐẾN 22/9/2018

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018-2019 TRƯỜNG THCS HỒNG TIẾN

 

6A

6B

6C

6D

7A

7B

7C

T

H

2

1

CC- Thoa

CC- Việt

CC-Điều

CC- Nhài

CC-Hường

CC-Quyên

CC-Lượt

2

MT-Tú

GDCD-Lượt

Toán-Hằng

Anh-Điều

KHTN-Hường

Văn-Quyên

Văn-B.Dung

3

KHTN-Thoa

Tin-Tú

Anh-Điều

Văn-Nhài

KNS-Bằng

Sư-Yên

Toán-Hiếu

4

GDCD-Lượt

Toán-Hiếu

KHTN-Việt

Toán-Hằng

Sử-Yến

Địa-V.Cường

KHTN-Hường

5

Toán-Hoan

KHTN-Việt

Tin-Tú

GDCD-Lượt

Văn-Quyên

KHTN-Thoa

Sử-Yến

T

H

3

1

Văn-N.Dung

Toán-Hiếu

MT-Tú

CN-Nguyệt

Lí-P.Cường

KHTN-Thoa

KNS-Bằng

2

KHTN-Thoa

CN-Nguyệt

TD-Thắng

Nhạc-Liên

Toán-P.Cường

Tin-Liễu

MT-Tú

3

TD-Thắng

Tin-Tú

CN-Nguyệt

Sử-B.Dung

Văn-Quyên

Cn-Hường

Tin-Liễu

4

Nhạc-Liên

Văn-N.Dung

Tin-Tú

Văn-Nhài

CN-Hường

Văn-Quyên

Địa-V.Cường

5

Tin-Tú

Văn-N.Dung

Văn-Nhài

KNS-Liên

TD-Thắng

Toan-P.Cường

CN-Hường

T

H

4

1

CN-Nguyệt

Văn-N.Dung

KNS-Điều

Toán-Hằng

KHTN-Hường

Văn-Quyên

TD-Thắng

2

Tin-Tú

TD-Thắng

Toán-Hằng

Văn-Nhài

Địa-N.Dung

Văn-Quyên

Anh-Phương

3

KNS-V.Phương

Anh-Điều

KHTN-Việt

Văn-Nhài

CN-Hường

Toán-P.Cường

Toán-Hiếu

4

Anh-Điều

KHTN-Việt

GDCD-Lượt

Tin-Tú

Toán-P.Cường

TD-Thắng

KHTN-Hường

5

Văn-N.Dung

Sử-B.Dung

Anh-Điều

KHTN-Việt

TD-Thắng

Anh-V.Phương

GDCD-Lượt

T

H

5

1

Sử-B.Dung

Mt-Tú

KHTN-Việt

CN-Nguyệt

Anh-V.Phương

Địa-V.Cường

Toán-Hiếu

2

Toán-Hoan

Toán- Hiếu

CN-Nguyệt

Địa-Thùy

Toán-P.Cường

Tin-Liễu

Văn-B.Dung

3

KNS-V.Phương

Nhạc-Liên

Văn-Nhài

KHTN-Việt

MT-Tú

Toán-P.Cường

Tin-Liễu

4

CN-Nguyệt

KNS-V.Phương

Sử-B.Dung

Tin-Tú

Tin-Liễu

KNS-Bằng

Nhạc-Liên

5

*

*

*

*

GDCD-Lượt

Anh-Phương

Địa-V.Cường

T

H

6

1

KHTN-Thoa

Cn-Nguyệt

Anh-Điều

TD-Thắng

Tin-Liễu

Nhạc-Liên

Lí-P.Cường

2

Anh-Điều

KNS-Phương

TD-Thắng

MT-Tú

Toán-P.Cường

Sử-Yến

Toán-Hiếu

3

Địa-Thùy

Văn-N.Dung

KNS-Điều

Toán-Hằng

Sử-Yến

MT-Tú

Anh-V.Phương

4

Toan-Hoan

Toán-Hiếu

Nhạc-Liên

Anh-Điều

Địa-N.Dung

Lí-P.Cường

Sử-Yến

5

Toán-Hoan

Anh-Điều

Toán-Hằng

KNS-Liên

Anh-V.Phương

Toán-P.Cường

TD-Thắng

T

H

7

1

Văn-N.Dung

Anh-Điều

Địa-Thùy

TD-Thắng

Nhạc-Liên

CN-Hường

Anh-Phương

2

Văn-N.Dung

KHTN-Việt

Văn-Nhài

Anh-Điều

Anh-Phương

TD-Thắng

Văn-B.Dung

3

TD-Thắng

Địa-Thùy

Văn-Nhài

Toán-Hằng

Văn-Quyên

GDCD-Lượt

Văn-B.Dung

4

Anh-Điều

TD-Thắng

Toán-Hằng

KHTN-Việt

Văn-Quyên

Anh-Phương

CN-Hường

5

Sh-Thoa

SH- Việt

Sh-Điều

Sh-Nhài

Sh- Hường

Sh- Quyên

Sh- Lượt

THỰC HIÊN TỪ TUẦN 1 ĐẾN HẾT…….

7D

8A

8B

8C

8D

9A

9B

9C

CC- B.Dung

CC- Vinh

CC-Phượng

CC-Hằng

CC-Tuất

CC-L.Phương

CC-Hoan

CC- Thùy

Sử-Yến

Toán- Vinh

Sinh-Tuất

Hóa-Việt

Lí-Hoan

Văn-L.Phương

TD-Bằng

Văn-V.Cường

Văn-B.Dung

Văn-Quyên

Văn-Phượng

Toán-Hằng

Toán- Vinh

Địa-L.Phương

Toán-Hoan

Anh-Thùy

MT-Tú

Văn-Quyên

Toán- Vinh

TD-Bằng

Văn-Phượng

Hóa-Thoa

Anh-Thùy

Toán-Hoan

Địa-V.Cường

Sinh-Tuất

Hóa-Hường

Văn-Phượng

Anh-L.Thúy

Anh-Thùy

Văn-L.Phương

TD-Bằng

Văn-B.Dung

TD-Thắng

Toán- Vinh

Anh-L.Thúy

Hóa-Tuất

Tin-Liễu

Văn-L.Phương

Nhạc-Liên

Văn-B.Dung

Anh-L.Thúy

Địa-N.Dung

Lí-Hiếu

Toán- Vinh

TD-Bằng

Văn-L.Phương

Văn-V.Cường

Toán-Hiếu

Sinh-Tuất

Anh-L.Thúy

Địa-N.Dung

TD-Bằng

Văn-L.Phương

Sinh-Thoa

Văn-V.Cường

TD-Thắng

Toán- Vinh

Sử-B.Dung

TD-Bằng

CN-Nguyệt

Toán-P.Cường

Lí-Hiếu

Tin-Liễu

Địa-V.Cường

Văn-Quyên

Sinh-Tuất

CN-Nguyệt

Anh-L.Thúy

Địa-L.Phương

Tin-Liễu

TD-Bằng

Lí-P.Cường

MT-Tú

Anh-L.Thúy

Sử-B.Dung

Tin-Liễu

Lí-Hiếu

Hóa-Tuất

Hóa-Việt

Văn-B.Dung

CN-Nguyệt

Văn-Phượng

Tin-Liễu

Hóa-Tuất

Sinh-Việt

Lí-Hiếu

GDCD-Lượt

TD-Thắng

Văn-Quyên

Văn-Phượng

Anh-L.Thúy

Sinh-Tuất

Tin-Liễu

Địa-N.Dung

CN-Nguyệt

Anh-V.Phương

Anh-L.Thúy

Sử-B.Dung

Toán-Hằng

Văn-Phượng

CN-Nguyệt

Tin-Liễu

Lí-Hiếu

Toán-Hiếu

Sử-Quyên

Tin-Liễu

Sinh-Tuất

Văn-Phượng

Toán-P.Cường

CN-Nguyệt

Địa-Nhài

CN-Bằng

Hóa-Thoa

Li-Vinh

Văn-Phượng

Nhac-Liên

GDCD-Lượt

Anh-Thùy

Tin-Liễu

Anh-V.Phương

Nhạc-Liên

TD-Bằng

Văn-Phượng

Toán- Vinh

Hóa-Thoa

GDCD-Lượt

Văn-V.Cường

GDCD-Lượt

Lí-Vinh

CN-NGUyệt

Sử-B.Dung

TD-Bằng

Anh-Thùy

Toán-Hoan

Sinh-Thoa

Toán-Hiếu

Toán-Vinh

GDCD-Lượt

Hóa-Việt

Văn-Phượng

Toán-P.Cường

Sinh-Thoa

Toán-Hoan

KNS-Bằng

Tin-Liễu

Toán-Vinh

MT-Tú

Sử-B.Dung

Sinh-Việt

Nhạc-Liên

Địa-Nhài

Toán-Hiếu

Anh-L.Thúy

MT-Tú

GDCD-V.Phương

Địa-N.Dung

Văn-L.Phương

Anh-Thùy

Toán-Hoan

KHTN-Thoa

Tin-Liễu

Nhạc-Liên

Toán-Hằng

CN-Nguyệt

Văn-L.Phương

Địa-N.Dung

Sử-Thúy

Nhac-Liên

TD-Thắng

CN-Nguyệt

Tin-Liễu

Anh-L.Thúy

Toán-P.Cường

Toán-Hoan

Lí-Hiếu

Anh-V.Phương

CN-Nguyệt

Tin-Liễu

Anh-L.Thúy

MT-Tú

Sử-Thúy

Văn-L.Phương

Anh-Thùy

Sử-Yến

Địa-N.Dung

Anh-L.Thúy

CN-Nguyệt

Tin-Liễu

Lí-Hiếu

Sử-Thúy

Sinh-Thoa

Tin-Sứ

Sử-Quyên

Văn-Phượng

Toán-Hằng

Sử-B.Dung

TD-Bằng

Hóa-Tuất

Văn-V.Cường

Tin-Sứ

GDCD-Phượng

Toán- Vinh

Nhạc-Liên

Sinh-Tuất

Anh-Thùy

TD-Bằng

Toán-Hoan

CN-Bằng

Hóa-Thoa

Hóa-Hường

Sinh-Tuất

Toán- Vinh

Nhạc-Liên

Văn-L.Phương

Hóa-Việt

KHTN-Thoa

Toán- Vinh

TD-Bằng

Văn-Phượng

GDCD-Lượt

Văn-L.Phương

Toán-Hoan

Anh-Thùy

Sh- Lượt

Sh-Vinh

Sh-Phượng

Sh-Hằng

Sh-Tuất

Sh-L.Phương

Sh-Hoan

Sh-Thùy

 


Tác giả: Phạm Thị Thúy
Nguồn:Trường THCS Hồng Tiến Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 3
Tháng 09 : 138
Năm 2020 : 3.133